"Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
  "Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
  "Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
  "Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
CMA
21/22
ISKOLA RENDTARTÁSA
 ARCHÍVUM  /  VERSENY EREDMÉNYEK  /  SPORT EREDMÉNYEK 
 ISKOLA TANÁRI KARA

 

IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

Az iskola belső rendtartása szabályok összessége, amelyek biztosítják az iskola zavartalan működését. A szabályok az iskola minden tanulójára vonatkoznak, betartásukat minden pedagógus megköveteli, és folyamatosan ellenőrzi. A tanuló az iskolában illedelmesen viselkedik. Köszön az iskola minden dolgozójának, valamint minden felnőttnek, akik az iskolában tartózkodnak. A felnőttekkel szemben illedelmesen viselkedik. Az illedelmes tanuló nem használ durva, közönséges szavakat. Ügyel a pedagógusok utasításaira. Képességeihez mérten lelkiismeretesen készül a tanítási órákra. A tanításon kívül, az ünnepnapokon, a szünidőben is megfelelően viselkedik, hogy ne sértse meg a társadalom erkölcsi normáit, valamint a társadalmi együttélés alapelveit.

I. A tanulók iskolába járása

#1. A tanuló az órarendnek megfelelően köteles rendszeresen és időben iskolába járni.

Kötelezően részt vesz az iskola által szervezett tevékenységeken, pl. nevelési koncerteken, előadásokon, tanulmányi kirándulásokon stb.. Kötelezően részt vesz a tantervvel összefüggő didaktikus játékokon, valamint" Az ember és környezet védelme" keretén belül szervezett tevékenységeken.

#2. A tanulónak lehetősége van jelentkezni a napközi otthonba, a nem kötelező tantárgyakra és szakkörökre, amelyeket az iskola indít. Bejelentkezés után azonban köteles részt venni az említett tevékenységeken. Ha a tanuló indokolatlanul vagy írásbeli igazolás nélkül 7 egymást követő napon vagy egy hónapban 12 napot hiányzik, kizárják a napközi otthonból.

#3. A napközi otthont látogató tanulók törvényes képviselői kötelesek az adott hónap 20. napjáig téríteni a tagdíjat. A tagdíjat kéthavonta kell téríteni.

#4.a. A tanuló megfelelően, tisztán és a feltűnést kerülve köteles öltözködni. Feltűnő, kirívó esetnek számít a hajfestés, arcfestés, körömfestés, olyan frizurák, öltözékek, szimbólumok viselése, amelyek valamilyen extrém, szélsőséges csoporthoz való tartozást jelképeznek. Továbbá mellőzni a túl rövid szoknyák és pulóverek viselését is. Az előírás megszegése első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetőt, másodszorra megrovót, harmadszorra igazgatói megrovót, majd kettes magaviseletet is eredményezhet.

b.A testnevelésórákon kötelező a tiszta tornafelszerelés viselése, amely lehetővé teszi a biztonságos tornázást. A felmentett diákoknak is kötelező a tornaruha viselése az óra folyamán. Az úszótanfolyamon kötelező a fürdőruha és úszósapka viselése. A technikai nevelés, képzőművészeti nevelés órákon és a laboratóriumi gyakorlatokon kötelező a tanító utasítása szerint védőköpenyt, megfelelő ruházatot viselni.

#5. A tanuló a tanító utasításainak és az órarendnek megfelelően köteles hordani taneszközeit és tankönyveit a tanítási órákra.

#6. a Tilos hozni olyan tárgyakat, amelyek a tanítási órákon esetleg szünetekben szükségtelenek (pl.walkman, magnó, rádió, bármely más zenei/szórakoztató készülék, stb.) Ezen eszközök használata az iskola területén (épületén kívül), esetleg (ebéd) szünetekben használhatóak, saját felelőségre, amíg az nem sérti az iskolai szabályzat többi pontját. Értékes tárgyakat, ékszereket, nagyobb pénzösszegeket a tanuló csak saját felelősségre hozhat. (Ezek elvesztéséért az iskola nem felel, illetve nem köteles a felelősöket keresni.)

b. Szigorúan tilos az iskolába mobiltelefont használni,ill. a tanuló köteles leadni a tanítás kezdete előtt. Ha a tanuló megszegi ezen utasításokat, a tanítónak jogában áll a felsorolt tárgyakat elvenni, és csak a törvényes képviselőnek visszaadni. Az előírás megszegése továbbá első esetben osztályfőnöki megrovót, másodszorra igazgatói megrovót, majd kettes magaviseletet eredményez. Az elveszett, megrongált és/vagy ellopott tárgyakért az iskola nem vállalja a felelősséget, és nem téríti meg a keletkezett kárt.

#7. Szigorúan tilos az iskolába fegyvert, kést, cigarettát, gyufát, öngyújtót, alkoholt, kábítószereket és más olyan nemű tárgyat hozni, amelyek veszélyeztetik a tanulók biztonságát és egészségét. Az előírás megszegése magaviseleti jegy romlását eredményezi.

#8. A tanuló ügyel az egészségére, köteles papucsot húzni, egészségügyi táskát hozni szappannal, toalettpapírral és saját törülközővel.

#9. A tanuló csak betegségből kifolyólag, orvosi tiltás hatására, komoly családi okok miatt, rendkívüli időjárás esetén, a tömegközlekedési eszközök járatának megszakításakor, sportrendezvényeken, ill. versenyeken való részvétel miatt hiányozhat a tanítási órákról. A mulasztott tanítási órákat köteles igazolni orvosi igazolással legkésőbb a következő osztályfőnöki órán, ha ez nem történik meg, az osztályfőnök a szülőt írásban figyelmezteti a mulasztás pótlására.

#10. A tanításról a törvényes képviselő kérheti el a tanulót írásban, személyesen vagy telefonon /1 tanítási óráról az osztályfőnöktől vagy az illetékes tanítótól, több óráról az osztályfőnöktől/.

#11. Az 1 napról való távolmaradást a törvényes képviselő köteles jelezni az osztályfőnöknél, s feltüntetni a hiányzás okát. A két - vagy több napról való távolmaradást az iskola igazgatója engedélyezheti, a törvényes képviselő írásban kérvényezi és feltünteti a hiányzás okát.

#12. Sportösszpontosításon, sport ill. más versenyeken való részvétel esetén kötelező csatolni az adott szervezet által kiadott igazolást is.

#13. Az előre nem látott hiányzás okát a törvényes képviselő 24 órán belül köteles jelenteni az osztályfőnöknél, ezt megteheti, telefonon vagy üzenhet testvérrel, osztálytárssal is.

#14. Példás iskolába járás esetén a tanuló osztályfőnöki dicséretben részesülhet, továbbá az osztályfőnök javasolhatja az igazgatói dicséretet is.

#15. Az igazolatlan hiányzásért a tanulóra a nevelési intézkedések szabályai és büntetései vonatkoznak, valamint javasolható a magaviseleti jegy lerontása is. 15 és annál több igazolatlan órát az iskola köteles jelenteni a járási hivatal munkaügyi, szociális- és családvédelmi osztályán / lásd 1. melléklet/.

#16.Igazolatlan órák
1 - 4 igazolatlan - osztályfőnöki figyelmeztetés
5 - 12 igazolatlan - igazgatói megrovó
13 - 28 igazolatlan - magaviseleti jegy rontása /2 - kielégítő/
29 - 63 igazolatlan - magaviseleti jegy rontása /3 - kevésbé kielégítő/
63 óra fölött --> magaviseleti jegy rontása /4 - nem kielégítő/

A nevelési intézkedések meghozatalában, valamint a magaviseleti jegy meghatározásánál az osztályfőnök figyelembe veszi, ki a felelős az igazolatlan hiányzásban, a tanulót vagy a törvényes képviselőt terheli-e a felelősség.

II. A tanuló kötelességei iskolába érkezéskor
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. A tanuló köteles az 1. tanítási óra előtt elfoglalni helyét az osztályban, és előkészíteni a taneszközeit és segédeszközeit. A tanuló 7.00 órától érkezhet az iskolába, legkésőbb 7.25 óráig. 7.30 órakor az iskola épületét bezárjuk. Ha a tanuló késve érkezik, a portán elhelyezett füzetbe bejegyzik a késést. Ha a tanuló 3 alkalommal indokolatlanul késve érkezik, 1 óra igazolatlan órája lesz.

#2. A délutáni tanításra a tanuló legkésőbb 13.25 óráig érkezik. A tanulók a tanítót az öltözőben fegyelmezetten várják.

#3. Az öltözőben levetik felsőruházatukat, és lábbelit cserélnek. A papucsot minden tanuló papucstáskájában köteles tartani. Papucsnak alkalmatlan olyan sportcipő, amit a tanuló a testnevelésórán használ, valamint fekete talpú lábbeli, ami bepiszkítja a talajt. A tanulók a délutáni foglalkozásokon, szakkörökön is kötelesek papucsot viselni.

#4. A tanuló nem tartózkodik feleslegesen az öltözőben. A tanító utasítására elfoglalja helyét az osztályban. Előkészíti taneszközeit az 1. tanítási órára. Az iskolatáskáját a pad oldalán elhelyezett akasztón tartja. A tanítás ideje alatt köteles rendet tartania a padon, a padban és környezetében.

#5. Ha az első óra a szaktanteremben vagy a tornateremben van, a tanuló lerakja holmiját az osztályban, s csak a szükséges holmit viszi magával az adott órára.

#6. Ha a tanuló túl korán érkezik az iskolába, akkor az iskola épülete előtt vár. Az osztályokba a tanulók csak az 1. csengetés után 7.15 órakor mehetnek.

#7. Ha a tanuló késve érkezik a tanítási órára, igazolnia kell magát az éppen órán lévő pedagógusnál, majd az osztályfőnöknél is. Az iskola épületét reggel 7.00 órakor nyitják A tanulók az iskola épületébe a főbejáraton mennek A tanulók 7.15 óráig az öltözőben tartózkodnak

III. A tanulók viselkedése a tanítási órán
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. Tanítás kezdete:

 1. tanítási óra: 7:30 - 8:15
 2. tanítási óra: 8:20 - 9:05
 3. tanítási óra: 9:15 - 10:00
 4. tanítási óra: 10:20 - 11:05
 5. tanítási óra: 11:15 - 12:00
 6. tanítási óra: 12:05 - 12:50
 7. tanítási óra: 12:55 - 13:35

Délutáni tanítás és a körtevékenységek 13:30-kor kezdődnek.

#2. A tanuló a tanítási órára időben érkezik, és köteles az órarend szerint a padjára készíteni minden szükséges iskolai kellékét, tankönyvét, segédeszközét. Minden tanítási órára köteles magával hozni az ellenőrző könyvecskét.

#3. Abban az esetben, ha a tanuló ismételten, különös indok nélkül nem hordja magával a taneszközeit a tanítási órára, akkor az osztályfőnök nevelési intézkedéseket foganatosít, figyelmeztetőt küld, ill. magaviseleti jegy lerontását javasolja.

#4. Ha a tanuló nem hordja magával az ellenőrző könyvecskét, akkor azt az osztályzóívben jelölik. Ha a tanuló egy félévben 6 alkalommal felejti otthon az ellenőrző könyvecskéjét, akkor osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, 7 -10 alkalomért igazgatói megrovó, több mint 10 eset után pedig magaviseleti jegy lerontását jelenti. Bárminemű hamisítás az ellenőrzőben vagy jobb jegy bediktálására tett kísérlet első esetben igazgatói megrovót, majd kettes magaviseletet von maga után.

#5. Becsengetés után a tanulók az ülésrend a helyükön ülnek, a tanítót az érkezésekor és távozásakor a tanítási óra végén állva köszöntik.

#6. A tanuló a tanítási órán illedelmesen ül, figyelmesen hallgatja és követi a tanító utasításait, figyel a felelőre, lelkiismeretesen és aktívan dolgozik és bekapcsolódik a tanítási folyamatba, nem súg, nem firkál, és nem zavarja az órát. Nem forgolódik a padtársai felé, és nem hintázik a széken. Nem rágózik. Tiszteletlen viselkedés felnőttekkel, ill. gyerekekkel szemben / csúfolódás, megalázás…/ és az óra menetének zavarása első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetőt, ismétlődés esetén vagy kirívóan súlyos esetben további fokozatot von maga után.

#7. Ha a tanuló felelni szeretne, ill. a tanítótól kérdezni szeretne valamit, felemelt kézzel jelentkezik.

#8. Ha a tanuló a tanítási órára nem készül, ill. nincs vele az ellenőrző könyvecskéje, tanítási óra elején köteles jelezni. Az óra közben a tanító nem köteles elfogadni az elnézéskérést.

#9. Ha felnőtt személy lép az osztályba, a tanulók állva üdvözlik. Testnevelés órán a gyakorlatok végzése közben a tanulók nem köszönnek.

#10. Testnevelés órákon, sportjátékokon, úszótanfolyamon, technikai órákon, munkára való nevelésen, laboratóriumi gyakorlatokon és kémiai kísérletezések során a tanulóknak be kell tartaniuk a biztonsági előírásokat, amelyeket a tanító követel.

#11. Ha egészségügyi okokból a tanuló nem tornázik egy hetet ill. kevesebbet, szülői igazolással köteles jelezni. Abban az esetben, ha egy hétnél többet nem tornázik, orvosi igazolással köteles alátámasztani. A nem tornázó tanulók segítik a pedagógus munkáját, követik az utasításait.

#12. A tanulók nem rongálják az iskolai vagyont, tanszereket. Rendet tartanak az osztályban, az iskola minden helyiségében. Az iskolai év elején a tankönyveket kötelesek becsomagolni, nem firkálnak bele, nem rongálják. A tankönyv elvesztése a tanuló részéről kártérítéssel jár. Az összes iskolai kelléket óvják, védik, jó állapotban hagyják. Padokra nem írnak és nem rajzolnak.

#13. Minden diák köteles védeni az iskola vagyonát a rongálódásoktól. Hanyagságból és tudatosan elkövetett rongálásért a tanuló törvényes képviselője felel, köteles megtéríteni a kárt, ill. az eredeti állapotot visszaállítani. A szándékos rongálás az elkövetett vétség súlyosságától függően igazgatói megrovó, ill. kettes magaviselet. Ha nincs meg a kárelkövető, a kárt az egész osztályközösség téríti meg.

#14. A tanuló csak a tanító beleegyezésével nyúlhat az ablakokhoz, redőnyökhöz, villanykapcsolókhoz és az audio-vizuális eszközökhöz.

#15. A pedagógus megszólítása: tanító néni, tanító bácsi. A nem megfelelő megszólítás első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetőt, másodszorra megrovót, harmadszorra igazgatói megrovót, majd kettes magaviseletet eredményez.

IV. A tanulók viselkedése a szünetekben
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. Szünetek menetrendje:

 1. az első tanítási óra után: 8:15 - 8:20
 2. tanítási óra után : 9:05 - 9:15
 3. tanítási óra után : 10:00-10:20
 4. tanítási óra után : 11:05-11:15
 5. tanítási óra után : 12:00-12:05
 6. tanítási óra után : 12:50- 13:30

A délutáni kétórás tanítási óra és a körtevékenység közben nincs szünet.

#2. A kisszünetek 5 és 10 percesek. A nagyszünet a 3. tanítási óra után 20 perc.

#3. A kisszünetekben a tanuló az osztályt indokolatlanul nem hagyja el, és nem tartózkodik az ajtó közelében. A szünetek a következő tanítási órára szükséges segédeszközök előkészítésére, a padok és a tanuló helyének rendezésére, a WC használatára, a személyi higiénia elvégzésére, esetleg a tananyag ismétlésére szolgálnak. A WC-én a tanuló feleslegesen nem tartózkodik. A szünetekben az osztályok ajtói nyitva vannak.

#4. A tanuló szabályszerűen a 3. tanítási óra után a nagyszünetben fogyaszthatja el a tízóraiját. Az összes papírt, hulladékot a szemétkosárba dobja.

#5. A szünetben a segédeszközökért csak a kijelölt tanulók mennek a szertárba. Szükség szerint ekkor kereshetik az osztályfőnököt, a nevelési tanácsadót, vagy a megelőzés koordinátorát.

#6. Ha a tanulóknak a szaktanteremben lesz órájuk, veszik a szükséges tanszereiket és a szünet végén fegyelmezetten felsorakoznak a szaktanterem előtt. A testnevelési órákra rögtön a szünet kezdetén vonulnak. Az öltözőben fegyelmezetten viselkednek, felveszik a tornaruhájukat és felsorakoznak az órára.

#7. A szünetekben tilos az ablakon kihajolni, papírt, illetve más hulladékot kihajítani.

#8. A tanulók a tanító vezetésével vonulnak a nagyszünetre az iskolában erre kijelölt helyre. Meleg és száraz időben papucsban, hűvösebb időben az időjárásnak megfelelően felöltözve hagyja el az iskola épületét.

#9. Meleg és száraz időben az iskola épülete előtt tartózkodnak.

#10. A tanuló a nagyszünetet a szabad mozgásra használja, betartja az ügyeletes tanító utasításait, ügyel saját és iskolatársa épségére, egészségére. A kijelölt területnek (iskolaudvar, folyosó) az elhagyása tilos. Az osztályban, öltözőben nagyszünetben pedagógus engedélye nélkül nem tartózkodhat. A szabály rendszeres megsértése, figyelmen kívüli hagyása magaviseleti intézkedéseket vonja maga után.

#11. A tanulók a nagyszünetről a 4. óra kezdete előtt 5 perccel vonulnak az osztályba. Felsorakoznak az épület előtt és az ügyeletes pedagógus utasítására mennek be az épületbe.

#12. Rossz időjárás esetén a kijelölt folyosón tartózkodhatnak az iskola épületében.

#13. A tanuló mindig illedelmesen viselkedik, még a nagyszünetekben is a felnőttekkel (tanítókkal és az alkalmazottakkal) és a diáktársakkal is.

#14. Tilos az egymás közötti testi- és lelki bántalmazás bármely formája (zaklatás,zsarolás, terrorizálás, lopás, ütlegelés, verekedés, kiközösítés). Tilos az egymás közti nézeteltérések önálló megoldása. A súlyosságtól függően: osztályfőnöki figyelmeztető, ismétlődés esetén vagy kirívóan súlyos esetben további fokozatot von maga után.

#15. Trágár beszédért az órán vagy a szünetben a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Amennyiben ismételten trágárul beszél, az a további fokozatokat vonja maga után.

#16. A tanuló a tanítás befejezése előtt az iskolát engedély nélkül nem hagyhatja el.

V. A tanulók távozása az iskolából
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. A tanterem elhagyása előtt a tanuló rendet hagy a helyén a tanító utasítása szerint.

#2. A tanítás befejezése után rendbeteszi az osztályt, mindenekelőtt rendet tesz a padban és környékén. Felrakja a székét, veszi a holmiját és szervezetten a tanító utasítását követve levonul az öltözőbe, átvetkőzik és elhagyja az iskola épületét.

#3. A tanítás befejezése után a tanulók hazamennek. Felügyelet nélkül az iskola épületében, iskola körül és a területén tartózkodni tilos.

#4. Az iskolai étkezdében étkezők az öltözőben rakják le személyes dolgaikat, tisztelettudóan mennek az étterembe. Nem szaladgálnak és illedelmesen várnak az étel kiosztására. Ebédelés közben betartja a kultúrált étkezés szabályait. Az étkezés befejezése után az elhasználódott terítéket és evőeszközöket visszaviszi a pultra. Az iskolai étkezdébe csak azok a tanulók léphetnek be, akik ott étkeznek. Az étkezés után a tanuló felöltözik és távozik.

#5. A tantermekben és az öltözőben a tanítás befejezése után tilos otthagyni a tankönyveket és tanszereket, kivéve azon tanulók, akiknek egészségügyi okokból ez engedélyezett.

#6. A napköziből a tanuló csak a törvényes képviselője által írt kérelemre mehet el, a többi esetben a nevelő személyesen adja át a tanulót a képviselőjének.

#7. Az iskola épületén kívül szervezett iskolai rendezvényről, amely később fejeződik be, mint a tanítás, a tanulók a tanító beleegyezésével távozhatnak. A távozás úgy legyen megszervezve, hogy az biztosítja a tanuló balesetmentes hazaérkezését.

#8. Tilos az iskola udvarán a biciklizés. Megszegése első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetőt, másodszorra megrovót, harmadszorra igazgatói megrovót, majd kettes magaviseletet eredményez.

VI. A tanuló viselkedése az iskola területén a tanítási időn kívül
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. A tanuló csak akkor tartózkodhat az iskola területén, tanítási időn kívül, ha az iskola vagy az osztály által szervezett programon vesz részt.

#2. A tanuló az iskolán kívüli programon is tiszta, a higéniai előírásoknak megfelelő váltócipőt használ.

#3. A programon betartja a pedagógiai felügyelet utasításait.

#4. A tanulónak nincs engedélyezve más területen mozogni, mint ahol a délutáni program zajlik, megvalósul.

#5. A programba aktívan bekapcsolódik, betartja a helyes viselkedés alapszabályait.

#6. A program végeztével feleslegesen nem tartózkodik sem az iskola épületében, sem az iskola előtt.

VII. A tanulók jogai - (módosítva/kiegészítve 2015.11.19)
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. Minden gyermeknek, kivétel nélkül, a fajra, nemre, nyelvre, vallásra, nemzetiségi vagy szociális származásra, a szülôk anyagi, politikai vagy más nézeteire való tekintet nélkül, joga van az ingyenes oktatásra.

#2. Minden tanulónak joga van a mûvelôdésre a személyisége és tehetsége fejlesztése érdekében, valamint az értelmi és fizikai képességei fejlesztésére.

#3. Minden tanulónak tájékoztatást kell kapnia azokról a szempontokról, amelyek alapján értékelik. Szóbeli felelés esetén azonnal ismertetve van az eredménnyel.

Az írásbeli felmérôk, valamint a rajz- és gyakorlati munkák eredményét 10 napon belül közölni kell. A tanulónak joga van betekintést nyerni a kijavított munkájába.

#4. A speciális oktató-nevelô szükségletû tanulóknak joguk van a törvény által elôírt módon egyéni oktatásra a sérülésüknek megfelelô mértékben. Tevékenységüket minden érintett tantárgynál, beleértve a magaviseletet is, a sérülés jellege és mértéke szerint kell értékelni, illetve osztályozni. Ha a tanuló nem kielégítô tanulmányi eredményei és/vagy a tanítást zavaró megnyilvánulásai a tanuló sérülésére vezethetôk vissza, emiatt nem kaphat rosszabb jegyet semmilyen tantárgyból.

#5. Az a tanuló, aki a második félév végén legfeljebb két tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, joga van augusztusban javítóvizsgát tenni.

#6. A tanulónak joga van megfelelô formában a nézetét, véleményét kinyilvánítani a tanítási órán, az osztályf?nöki órán, illetve az iskolai újságban.

#7. Minden tanulónak joga van a magánélete és családja védelmére.

#8. A tanulónak - megfelelô idôben és módon - joga van a játékhoz és a pihenéshez.

#9. A tanulónak joga van megválasztani a jövendô tanulmányait, hivatását.

#10. A tanulónak az osztályon belül joga van bekapcsolódni a diákönkormányzat munkájába.

#11. A tanulóknak joguk van az iskolai berendezések, osztályok, segédeszközök és könyvtár rendeltetésszerû használatához.

#12. Joguk van érdekkörbe jelentkezni, valamint érdeklôdésük szerint részt venni az iskola által szervezett iskolán kívüli sport, kulturális és egyéb tevékenységekben.

#13. A tanulónak joga van a saját szükséglete szerint igénybe venni az osztályfônök, a nevelési tanácsadó és a drogkoordinátor segítségét.

#14. Minden tanulót védeni kell az elhanyagolás, kegyetlenség és kihasználás minden formájától. Ezt a jogát érvényesítheti a tanuló, vagy törvényes képviselôje az osztályfônöknél, a megelőzés koordinátoránál, a nevelési tanácsadónál.

A speciális oktató-nevelő szükségletű tanulók:

- Individuális oktatási program szerint tanulnak
- Sérülésüktôl függôen csökkentett tananyaggal dolgoznak, szóbeli és írásbeli számonkérésük, valamint az osztályzásuk a 32/2011-es metodikai utasítás alapján történik
- Speciális tankönyvekből tanulhatnak
- Mentesítve lehetnek az idegen nyelv tanulása alól
- A sérült tanulók a Tesztelés5 és Tesztelés9 írásánál hosszabb ideig dolgozhatnak
- A mentálisan sérült tanulók mentesítve vannak a Tesztelés5 és Tesztelés9 írása alól

VIII. A tanuló egészségéről való gondoskodás, munkavédelem a tanítás alatt és az iskola által szervezett programokon
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. A tanuló köteles a tanítás alatt, a szünetekben, valamint az iskola által szervezett programokon védeni egészségét és társai egészségét

#2. A tanulónak tilos minden tevékenység, amely az egészségre ártalmas / pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, káros anyagok élvezete.../

#3. Az osztályfőnök minden tanulót ismertet az év elején a biztonsági és munkavédelmi előírásokkal. A többi tanító ismerteti a tanulókat a munkavédelmi előírásokkal az első tanítási órán. Azokban az esetekben, amikor a tanulók biztonsága és egészsége veszélyeztetett a tanulók ismertetve vannak a megelőzést biztosító előírásokkal. Minden tanuló köteles betartani a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat és a tanító utasítása szerint elkerülni a balesetet.

#4. Baleset, vagy hirtelen rosszullét esetén a tanuló azonnal tudatja ezt a tanítóval, az ügyeletes tanítóval vagy a legközelebbi felnőttel.

#5. Baleset vagy rosszullét esetén a tanító, mint gondozó, elsősegélyt nyújt. Komolyabb sérülés, vagy sérülés veszélye esetén az iskola biztosítja az orvosi segítséget. A sérülésről vagy a betegségről az iskola értesíti a szülőket. A tanuló a kivizsgálásra pedagógussal vagy a törvényes képviselőjével megy. Minden sérülést a tanító, aki észrevette, feljegyzi az erre fenntartott füzetben. Ha a tanuló a sérülés miatt több mint három napot mulasztott jegyzőkönyvet írnak a sérülésről.

#6. A diák biztonságáért az osztályban a tanító felel. A tanítás előtt a szünetekben, a tanítás után, iskolai sétákon, kiránduláskor és egyéb oktató - nevelő rendezvényeken, nevelési akciókon, amelyeket az iskola szervez, a napközi otthon oktató-nevelő tevékenységében, étkezés idején az ügyeletes tanító felel.

Az iskolában a következő ügyeleti szabályok működnek:
- reggeli felügyelet az öltözőkben és a folyosókon
- folyosókon a kisszünetekben
- folyosókon a nagyszünetben
- felügyelet a 6. óra után az öltözőkben
- az iskolai konyhán az ebéd kiadás alatt
- az iskolai előtti buszmegállóban a 6. óra után

A diákok kötelesek betartani az ügyeletes tanítók utasításait.

#7. Az iskolaépületből a sportpályára és vissza történő vonulást a tornaszakos felügyeli.

#8. Az iskolán kívüli kirándulásokon az ügyeletet (25 diákig) egy pedagógus látja el, ha több a diák mint 25, akkor még egy felnőtt részvétele biztosított.

#9. A fürdés ellenőrzött és fürdésre kijelölt helyen 10fős csoportokban pedagógus felügyelete mellett engedélyezett.

#10. Amennyiben a kirándulások és exkurziók a tanítás kezdetétől vannak, a diákok az iskola épülete előtt gyülekeznek. Ugyanez érvényes a didaktikus játékokon, a természetben történő gyakorlatok és egyéb célirányos gyakorlatok alkalmával.

#11. A tanuló hangsúlyozottan kötelesek a biztonsági és az egészségvédelmi előírásokat betartani a sítanfolyamon és a természertiskolában.

IX. A tanuló egyéb kötelességei
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. A tanuló minden írásféleséget és igazolást az osztályfőnök közbenjárásával intézni.

#2. Ha a tanuló észreveszi, hogy valamije elveszett, azt jelenti osztályfőnökének, aki szükséges intézkedést tesz. (Kivéve, ha az olyan tárgy, eszköz, melyet saját felelőségére hozott az iskola területére, kirándulásra 1.6.A bekezdés).

#3. A hetesek kötelességei:

Ketten vannak, és az osztályfőnök nevezi ki őket.

Kötelességeik:

- minden tanítási óra utáni szünetben letöröli a táblát, a következő órára, pedig krétát és egyéb szükséges kellékeket előkészíteni,

- az óra elején jelenti a hiányzó tanulókat,

- ha az óraadó tanító nem jelenik meg az osztályban, azt öt percen belül jelenteni az iskola vezetőségének,

- a tanítás alatt szükség szerint letöröli a táblát és segíteni a tanítónak,

- a szünetekben szellőztetni az osztály, valamint szükség szerint megöntözni a virágokat,

- ha a tanításra az anyaosztályon kívül kerül sor, vinni az osztálykönyvet és az osztályzóívet,

- ha osztott tanításra kerül sor, a tanító utasítására az egyik hetes elviszi az osztálykönyvet abba az osztályba, ahol a másik csoport tanul, azután pedig azonnal visszatér, az osztálykönyvet az oktató utasítására más megbízható tanuló is elviheti,

- a tanítás végeztével letörölni a táblát, helyretenni a krétát, szivacsot, a többi segédeszközt, becsukni az ablakokat és ellenőrizni az osztály tisztaságát,

- jelenteni az osztályfőnöknek az osztály leltárában történt esetleges károsodást.

X. A tanuló iskolán kívüli viselkedése
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. A tanuló köteles a tanításon kívül is, szabad napokon és a szünidőben is, úgy viselkedni, hogy ne sértse meg a társadalom együttélési alapelveit, erkölcsi normáit, hanem elismerést hozzon az iskolára és önmagára.

#2. Tanítókkal és az iskola többi alkalmazottaival való találkozáskor mindig köszön.

#3. Figyelmes és udvarias az idősebbekkel szemben, helyet ad nekik a közlekedési eszközökön.

#4. Az iskolán kívül óvja a maga és mások egészségét. Törődik a biztonsággal, betartja a gyalogosokra vonatkozó előírásokat.

#5. Védi a közvagyont, nem rongálja meg azt. Ha bebizonyosodik, hogy az iskolaépületet falfirkálással, mázolással csúfítja, köteles eltávolítani, úgyszintén a tanítókkal vagy más személyekkel szemben sértő szavakat használ, köteles az érintettektől bocsánatot kérni.

A vétkes tanulók szigorú nevelő célzatú figyelmeztetésben részesülnek, vagy cselekedetük magaviseleti osztályzatuk lerontásával jár.

#6. Vendéglátó üzemek törvényes képviselő kísérete nélkül nem látogathatók.

#7. Csak fiatalkorúaknak engedélyezett filmvetítések, színházi előadások és egyéb szórakoztató rendezvények látogathatók.

#8. A tanulók esti rendezvényeket csak képviselőjük kíséretében látogathatják.

#9. A tanulók sítanfolyamokon és a természetiskolában az iskola belső rendtartásának vonatkozó szabályai szerint viselkednek. Az iskola pedagógiai alkalmazottai és az egészségügyi dolgozó utasításaihoz igazodnak.

XI. Nevelési intézkedések
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

#1. Dicséretek és egyéb jutalmak

Szóbeli vagy írásbeli dicséretben részesülhetnek a közösségért kifejtett hosszantartó, sikeres munkáért vagy becsületbeli tettért.

A dicséretek szóbeli vagy írásbeli formái:
-dicséret a magaviseleti füzetbe,
-dicséret a tanulókönyvbe,
-osztályfőnöki dicséret az osztályközösség előtt, írásbeli osztályfőnöki dicséret a tanulókönyvbe,
-igazgatói dicséret az osztály, illetve az iskola tanulói előtt, írásbeli igazgatói dicséret a tanulókönyvbe,
-diploma,
-a szülői munkaközösség könyvjutalma.

Az iskola igazgatója javasolhatja a legjobb tanulókat a tanügyi vezető, polgármester illetve a köztársasági elnök dicséretére.

2. Fegyelmi intézkedések
OLDALL TETEJÉRE  /  IGAZOLATLAN ÓRÁK  /  TANÓRÁK KEZDETE  /  SZÜNETEK AZ ÓRÁK KÖZT
INTÉZKEDÉSEK  /  TÁVOZÁS AZ ISKOLÁBÓL  /  TANULÓK JOGAI

A tanuló a súlyos vagy ismétlődő vétségekért kap megrovót. Általában a magaviseleti jegy lerontását előzi meg.

A fegyelmi intézkedések előtt szükséges az eset körültekintő, objektív kivizsgálása. A fegyelmi határozatot közöljük a diák törvényes képviselőjével. A fegyelem megsértéséért csak egy fegyelmi intézkedés foganatosítható.

A tanuló által elkövetett súlyos vagy ismétlődő vétségért a magaviseleti jegy lerontását a következő fegyelmi intézkedések előzik meg:
-bejegyzés a magaviseleti füzetbe,
-bejegyzés a tanulókönyvbe,
-osztályfőnöki figyelmeztetés,
-osztályfőnöki megrovó,
-igazgatói megrovó,
-magaviseleti jegy rontása.

Cikkek az Archívumból 2019/2020 tanév

 

  Corvin Mátyás Alapiskola®2005
Nyomtatás Facebook csatorna E-mail   

Google Corvin Mátyás oldalon